,,Hľa, my dospelí, ktorí len seba pokladáme za rozumných, vás za nerozumných, len seba za výrečných, vás za nemluvňatá, sme odkazovaní do vašej školy! Vy, ste nám daní za učiteľov, vaše činy našim za ideál a vzor!”

Jan Amos Komenský

 

Naša materská škola ponúka pre detičky vo veku od 3 – 6 rokov celodennú starostlivosť. Avšak deti môžu tráviť čas v našich priestoroch už od 6.00 hod. do 17.30 hod. a bude o nich postarené prostredníctvom občianskeho združenia Jánoško, ktoré zabezpečuje opatrovateľskú starostlivosť pre deti od 2 rokov.

 

V súvislosti so zmenami štátneho vzdelávacieho systému absolvujú deti  v našom predškolskom zariadení predprimárne vzdelávanie.

 

Od školského roku 2008/09 majú deti našej MŠ novú individuálnu učebňu s vynikajúcim materiálno-technickým zabezpečením: interaktívna tabuľa, video, TV, DVD prehrávač, edukačné hry a hračky, množstvo literatúry pre vyučovanie nielen  anglického jazyka /spolupráca so Súkromnou jazykovou školou Jánoš v Ružomberku/, množstvo rozprávkových kníh, špeciálny edukačný softwér… 

 V  areáli MŠ je oddychový park s pieskoviskom, hojdačkou, kĺzačkou a preliezačkami. V triede, kde zabezpečujeme deťom predprimárne vzdelávanie  sa sústreďujeme na individuálny prístup ku každému dieťaťu, ktorý zabezpečuje malý kolektív detí. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti počas jednotlivých hier a hrových aktivít postupujeme podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý je podmienený štátnym vzdelávacím programom pre predprimárny stupeň vzdelávania Inovovaného ISCED 0.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť, aktívne učenie a začleňovanie dieťaťa do skupiny a do kolektívu.

V závislosti od školského vzdelávacieho programu sa snažíme u detí v našej MŠ rozvíjať tieto spôsobilosti:

– psychomotorické, osobnostné, sociálne, komunikatívne /v slovenskom i anglickom jazyku/, kognitívne riešenie problémov, kritické myslenie, tvorivé myslenie, informačné kompetencie…

Pozn: Jedinečnosť a obohatenie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečí integrácia anglického jazyka v rámci hrových didaktických aktivít počas programu dňa s triednou učiteľkou.

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Individuálny prístup je zabezpečený malým počtom žiakov v triede.

 MATERIÁLNO – TECHNICKÉ VYBAVENIE

Najmodernejšie informačné technológie, interaktívna tabuľa, video, TV, DVD prehrávač, špeciálny edukačný softwér na výučbu anglického jazyka, množstvo didaktických hier a hračiek /nielen na výučbu anglického jazyka/, množstvo literatúry /nielen na výučbu anglického jazyka/, oddychový park s pieskoviskom, preliezačkami, kĺzačkou, hojdačkou…


PROTIALERGICKÉ PROSTREDIE

-nepretržitá dezinfekcia priestorov

-malý kolektív

-protialergické perinky a hlavnice

-protialergické prostredie je zabezpečené aj využívaním interaktívnej tabule, ktorá nahrádza klasickú tabuľu a písanie kriedou

Denný poriadok sa môže meniť v závislosti od potrieb a záujmu detí. Pobyt detí vonku sa v MŠ realizuje v rámci hier a hrových didaktických činností. Odpočinok prebieha v závislosti od potrieb dieťaťa s minimálnym trvaním 30 minút. Súčasťou denného poriadku sú i činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena, stravovanie a stolovanie/. V čase od 6.00 hod. do 8.00 hod. a od 14.00 hod. do 18.00 hod. sú všetky deti zapísané v našej Súkromnej materskej škole Jánoš združené v individuálnej miestnosti OZ Jánoško.

 ZÁUJMOVÉ ČINNOSTI DETÍ V NAŠEJ MŠ

V spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou JÁNOŠ v Ružomberku, detašované pracovisko Dolný Kubín, ponúkame v rámci vyučovania programu dňa jednotlivých výchovno-vzdelávacích aktivít  pre deti absolvujúce predprimárny stupeň vzdelávania i deti mladšieho predškolského veku nasledovné umelecké odbory:

 

VÝTVARNÝ ODBOR

 

TANEČNÝ ODBOR

 

HUDOBNÝ ODBOR – hra na hudobnom nástroji (kvôli veľkému záujmu práve o tento odbor, je potrebná osobná dohoda s konkrétnym vyučujúcim).

 

Vyučujúci, ktorí sa venujú deťom v týchto pedagogických aktivitách spĺňajú pre túto prácu všetky kvalifikačné predpoklady.

                                    

AKTÍVNE POUŽÍVANIE ANGLICKÉHO JAZYKA


Na vyučovanie anglického jazyka sa používajú najnovšie technológie a učebnice, ktoré sa využívajú aj vo vyučovaní v školách vo Veľkej Británii. Komunikácia v ANJ prebieha priebežne počas celého dňa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ. 

 

Tešíme sa na Vašu návštevu