Denný poriadok  Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede sú spracované vo forme denného poriadku. Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na informačnej nástenke vo vstupnej chodbe materskej školy. Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej skupine, je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.
REŽIM DŇA – Malá  trieda  – od 8.00 –12.00 prevádzka triedy
Pevne stanovený čas: 08.00 hod. – 08.45 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie-  DESIATA)
Rámcovo stanovený čas: 08.45 hod. – 10.45 hod. –     vzdelávacie aktivity –       pobyt vonku
Pevne stanovený čas: 10.45 hod. – 12.00 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie-OBED)
Pevne stanovený čas: 12.00 hod. – Presun detí do Veľkej triedy
REŽIM DŇA – Veľká trieda  – od 6.00 –17.30 prevádzka triedy
Rámcovo stanovený čas: 6.00 hod. do 8.00 hod. –    schádzanie sa všetkých detí –    ranný filter, hry a činnosti podľa výberu detí –    ranný kruh, zdravotné cvičenia –    rozdelenie detí do tried,
Pevne stanovený čas: 08.00 hod. – 08.45 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie-  DESIATA)
Rámcovo stanovený čas: 08.45 hod. – 10.45 hod. –          vzdelávacie aktivity –          pobyt vonku
Pevne stanovený čas: 10.45 hod. – 11.40 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie-OBED)
Rámcovo stanovený čas: 11.40 hod. – 14.00 hod. –    odpočinok detí trvajúci min. 30 minút –    pokojné aktivity –    krúžková činnosť deti plniace povinné predškolské vzdelávanie – po 30 minútovom odpočinku
Pevne stanovený čas: 14.00 hod. – 14.45 hod. –   zdravotné cvičenia –   činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie – OLOVRANT)
Rámcovo stanovený čas: 14.45 hod. ––17.30 hod. –  hry a činnosti podľa výberu detí –  preberanie detí
Pevne stanovený čas: 17.30 hod. – ukončenie prevádzky MŠ