,,Hľa, my dospelí, ktorí len seba pokladáme za rozumných, vás za nerozumných, len seba za výrečných, vás za nemluvňatá, sme odkazovaní do vašej školy! Vy, ste nám daní za učiteľov, vaše činy našim za ideál a vzor!” Jan Amos Komenský

Naše OZ “Jánoško” zabezpečuje pre detičky vo veku od 2 – 3 rokov opatrovateľskú  starostlivosť v čase od 6.00 hod. do 17.30 hod. počas pracovných dní. Od školského roku 2008/09 majú deti  novú individuálnu učebňu s vynikajúcim materiálno-technickým zabezpečením: interaktívna tabuľa, video, TV, DVD prehrávač, edukačné hry a hračky, množstvo literatúry pre vyučovanie nielen  anglického jazyka /spolupráca so Súkromnou jazykovou školou Jánoš v Ružomberku/, množstvo rozprávkových kníh, špeciálny edukačný softwér…  areáli zariadenia je oddychový park s pieskoviskom, hojdačkou, kĺzačkou a preliezačkami. Sústreďujeme sa na individuálny prístup ku každému dieťaťu, ktorý zabezpečuje malý kolektív detí. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti počas jednotlivých hier a hrových aktivít postupujeme podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý je podmienený štátnym vzdelávacím programom pre predprimárny stupeň vzdelávania Inovovaného ISCED 0. Hlavným cieľom  vzdelávania je dosiahnuť perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť, aktívne učenie a začleňovanie dieťaťa do skupiny a do kolektívu. V závislosti od školského vzdelávacieho programu sa snažíme u detí v rozvíjať tieto spôsobilosti: – psychomotorické, osobnostné, sociálne, komunikatívne /v slovenskom i anglickom jazyku/, kognitívne riešenie problémov, kritické myslenie, tvorivé myslenie, informačné kompetencie… Pozn: Jedinečnosť a obohatenie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečí integrácia anglického jazyka v rámci hrových didaktických aktivít počas programu dňa s pani učiteľkou.

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Individuálny prístup je zabezpečený malým počtom žiakov v triede.

 MATERIÁLNO – TECHNICKÉ VYBAVENIE

Najmodernejšie informačné technológie, interaktívna tabuľa, video, TV, DVD prehrávač, špeciálny edukačný softwér na výučbu anglického jazyka, množstvo didaktických hier a hračiek /nielen na výučbu anglického jazyka/, množstvo literatúry /nielen na výučbu anglického jazyka/, oddychový park s pieskoviskom, preliezačkami, kĺzačkou, hojdačkou…

PROTIALERGICKÉ PROSTREDIE

-nepretržitá dezinfekcia priestorov -malý kolektív -protialergické perinky a hlavnice -protialergické prostredie je zabezpečené aj využívaním interaktívnej tabule, ktorá nahrádza klasickú tabuľu a písanie kriedou Denný poriadok sa môže meniť v závislosti od potrieb a záujmu detí. Pobyt detí vonku sa  realizuje v rámci hier a hrových didaktických činností. Odpočinok prebieha v závislosti od potrieb dieťaťa s minimálnym trvaním 30 minút. Súčasťou denného poriadku sú i činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena, stravovanie a stolovanie/. 

 

AKTÍVNE POUŽÍVANIE ANGLICKÉHO JAZYKA

Na vyučovanie anglického jazyka sa používajú najnovšie technológie a učebnice, ktoré sa využívajú aj vo vyučovaní v školách vo Veľkej Británii. 

 

Školné Občianske združenie “Jánoško” 

  170 € mesačné školné za celodennú starostlivosť 150 € mesačné školné za poldennú starostlivosť  V prípade súrodencov poskytujeme zľavu na školnom a to: 10% mesačne zo školného na druhé dieťa  20% mesačne zo školného na tretie dieťa   Zákonný zástupca žiaka uhradí školné jednou z nasledovných alternatív: l mesačne (do 15. v mesiaci) l polročne (za 1.polrok do 30.9., za 2.polrok do 30.1.) l ročne (do 30.9.)   
V školnom SÚ zahrnuté:
l učiteľka anglického jazyka (denne) l vyučovanie výtvarného, literárno-dramatického, hudobného alebo tanečného odboru SZUŠ Jánoš alebo Súkromnej jazykovej školy l nákup základných hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov l návštevy ZOO klubu, divadelných predstavení, koncertov, výstav l Mikulášsky balíček v hodnote 3,50 €   
V školnom NIE SÚ zahrnuté:
l výlety, exkurzie, vzdelávacie programy, škola v prírode   Iné poplatky: l  jazykové učebnice, školské výlety, exkurzie uhradí zákonný zástupca dieťaťa prevodom alebo na sekretariáte školy   Oslobodenie od školného: l v prípade vopred nahláseného mesačného ozdravovacieho pobytu dieťaťa maximálne 1 x ročne,   Zníženie školného: l pri počiatočnom nástupe dieťaťa do OZ “Jánoško” sa upraví výška mesačného školného podľa počtu zostávajúcich dní kalendárneho mesiaca l pre chorobu dieťaťa (požadujeme potvrdenie od pediatra) ak vymešká viac ako 50% z počtu kalendárnych dní v mesiaci, poplatok sa zníži o 25% z výšky školného maximálne 2 x do roka /1 x za ½ polrok a 2 x ½ polrok/   Úhrada školného: l školné je možné uhrádzať v hotovosti v kancelárii školy, alebo na č. účtu IBAN SK52 1100 0000 0026 2516 8283 /Tatrabanka/ S platnosťou od 1. septembra 2023 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ – CENNÍK platný od 1.9.2023
Desiata Obed Olovrant
Deti OZ   0,40 €  2,70 € 0,40 €
Dôležité oznamy:

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred alebo najneskôr v deň absencie do 7.30 hod. ráno. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Poplatok prosíme uhradiť do 15. dňa v mesiaci v hotovosti v kancelárii školy, alebo na číslo účtu:
 na číslo účtu: IBAN SK52 1100 0000 0026 2516 8283    Ako variabilný symbol prosíme uviesť rodné číslo dieťaťa a do poznámky uviesť meno dieťaťa.

Tešíme sa na Vašu návštevu