Š K O L N É 

Súkromná materská škola Jánoš 

 
A:    70 € 50 € 70 €    mesačné školné za celodennú starostlivosť mesačné školné predškoláci mesačné školné predškoláci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
B: 50 € mesačné školné za poldennú starostlivosť
C:   13 € Prípravné štúdium SZUŠ  Jánoš – výtvarný odbor , ak navštevuje  SMŠ Jánoš – deti mladšie ako 5 rokov k 1.1.2019
C: 4,50 € Prípravné štúdium SZUŠ  Jánoš – výtvarný odbor  ( deti od 5 rokov ( k 1.1.2018) , ak navštevuje SMŠ Jánoš
D:     10 €  poplatok za Súkromnú jazykovú školu ak dieťa nie je žiakom našej školy (bližšie informácie na stránke www.skolajanos.sk)
D:   0 € poplatok za Súkromnú jazykovú školu, ak dieťa je žiakom našej školy 
   V prípade súrodencov poskytuje ZŠ s MŠ zľavu na školnom a to: l  10% mesačne zo školného na druhé dieťa /63 €/ l  20% mesačne zo školného na tretie dieťa /56 €/   Zákonný zástupca žiaka uhradí školné jednou z nasledovných alternatív: l  mesačne (do 15. v mesiaci) l  polročne (za 1.polrok do 30.9., za 2.polrok do 30.1.) l  ročne (do 30.9.)   V školnom za žiaka v materskej škole SÚ zahrnuté: l  učiteľka anglického jazyka (denne) l  nákup základných hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov l  návštevy ZOO klubu, divadelných predstavení, koncertov, výstav l  Mikulášsky balíček v hodnote 3 €   V školnom za žiaka v MŠ NIE SÚ zahrnuté: l  výlety, exkurzie, vzdelávacie programy, škola v prírode   Iné poplatky: l jazykové učebnice, školské výlety, exkurzie, plavecký výcvik uhradí zákonný zástupca dieťaťa prevodom alebo v kancelárií  školy.                                                                                                                                                         Oslobodenie od školného:  l  v prípade vopred nahláseného mesačného ozdravovacieho pobytu dieťaťa maximálne 1 x ročne, l  počas prerušenia prevádzky MŠ počas letných prázdnin na dobu 1 mesiaca /júl alebo august/, /možnosť umiestniť žiaka MŠ v našom zariadení OZ „Jánoško“   Zníženie školného:   l  pri počiatočnom nástupe dieťaťa do MŠ sa upraví výška mesačného školného podľa počtu zostávajúcich dní kalendárneho mesiaca l  pre chorobu dieťaťa (požadujeme potvrdenie od pediatra) ak vymešká viac ako 50% z počtu kalendárnych dní v mesiaci, poplatok sa zníži o 25% z výšky školného maximálne 2 x do roka /1 x za ½ polrok a 2 x ½ polrok/  
Úhrada školného:
  l  školné je možné uhrádzať v hotovosti v kancelárii školy,   alebo na č. účtu  IBAN SK91 0200 0000 0023 1563 5659   /VÚB/   S platnosťou od 2. septembra  2019  

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ – CENNÍK platný od 01.09.2021

Desiata Obed Olovrant
Deti MŠ 0,30 €  2,15 € 0,30 €
Dôležité oznamy:

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred alebo najneskôr v deň absencie do 7.30 hod. ráno. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

                                                                                  Poplatok prosíme uhradiť do 15. dňa v mesiaci v hotovosti v kancelárii školy, alebo na číslo účtu:  IBAN SK91 0200 0000 0023 1563 5659 Ako variabilný symbol prosíme uviesť rodné číslo dieťaťa a do poznámky uviesť meno dieťaťa.