Š K O L N É 

Súkromná materská škola Jánoš 

 
A:    90 € mesačné školné za celodennú starostlivosť
70 € mesačné školné predškoláci
    90 €    mesačné školné predškoláci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
B: 70 € mesačné školné za poldennú starostlivosť
   V prípade súrodencov poskytuje ZŠ s MŠ zľavu na školnom a to: l  10% mesačne zo školného na druhé dieťa /81 €/ l  20% mesačne zo školného na tretie dieťa /72 €/   Zákonný zástupca žiaka uhradí školné jednou z nasledovných alternatív: l  mesačne (do 15. v mesiaci) l  polročne (za 1.polrok do 30.9., za 2.polrok do 30.1.) l  ročne (do 30.9.)   V školnom za žiaka v materskej škole SÚ zahrnuté: l  učiteľka anglického jazyka (denne) l  nákup základných hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov l  návštevy ZOO klubu, divadelných predstavení, koncertov, výstav l  Mikulášsky balíček v hodnote 3 €   V školnom za žiaka v MŠ NIE SÚ zahrnuté: l  výlety, exkurzie, vzdelávacie programy, škola v prírode   Iné poplatky: l jazykové učebnice, školské výlety, exkurzie, plavecký výcvik uhradí zákonný zástupca dieťaťa prevodom alebo v kancelárií  školy.                                                                                                                                                         Oslobodenie od školného:  l  v prípade vopred nahláseného mesačného ozdravovacieho pobytu dieťaťa maximálne 1 x ročne, l  počas prerušenia prevádzky MŠ počas letných prázdnin na dobu 1 mesiaca /júl alebo august/, /možnosť umiestniť žiaka MŠ v našom zariadení OZ „Jánoško“   Zníženie školného:   l  pri počiatočnom nástupe dieťaťa do MŠ sa upraví výška mesačného školného podľa počtu zostávajúcich dní kalendárneho mesiaca l  pre chorobu dieťaťa (požadujeme potvrdenie od pediatra) ak vymešká viac ako 50% z počtu kalendárnych dní v mesiaci, poplatok sa zníži o 25% z výšky školného maximálne 2 x do roka /1 x za ½ polrok a 2 x ½ polrok/  
Úhrada školného:
  l  školné je možné uhrádzať v hotovosti v kancelárii školy,   alebo na č. účtu  IBAN SK91 0200 0000 0023 1563 5659   /VÚB/   S platnosťou od 1. septembera  2023  

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ – CENNÍK platný od 01.01.2023

Desiata Obed Olovrant
Deti MŠ 0,40 €  2,70 € 0,40 €
Dôležité oznamy: ODHLÁSIŤ dieťa zo stravy je možné cez Edupage v daný deň do 7:15 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.  V prípade neodhlásenia obeda počas neprítomnosti dieťaťa v materskej škole, hradí rodič plnú sumu obedu  3,20 € (dotácia na obedy a príspevok od školy na obedy sa poskytuje žiakovi, ktorí je prítomný na výchovno-vzdelávacom procese v sume 0,50 centov/1 obed/1deň).                                                                                                                     Poplatok prosíme uhradiť do 15. dňa v mesiaci v hotovosti v kancelárii školy, alebo na číslo účtu:  IBAN SK91 0200 0000 0023 1563 5659 Ako variabilný symbol prosíme uviesť rodné číslo dieťaťa a do poznámky uviesť meno dieťaťa.