Š K O L N É 

Súkromná materská škola Jánoš 

 

A:   

70 €

50 €

70 €   

mesačné školné za celodennú starostlivosť

mesačné školné predškoláci

mesačné školné predškoláci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

B: 50 € mesačné školné za poldennú starostlivosť
C:   13 €

Prípravné štúdium SZUŠ  Jánoš – výtvarný odbor , ak navštevuje  SMŠ Jánoš – deti mladšie ako 5 rokov k 1.1.2019

C: 4,50 €

Prípravné štúdium SZUŠ  Jánoš – výtvarný odbor  ( deti od 5 rokov ( k 1.1.2018) , ak navštevuje SMŠ Jánoš

D:     10 € 

poplatok za Súkromnú jazykovú školu ak dieťa nie je žiakom našej školy (bližšie informácie na stránke www.skolajanos.sk)

D:   0 €

poplatok za Súkromnú jazykovú školu, ak dieťa je žiakom našej školy 

  

V prípade súrodencov poskytuje ZŠ s MŠ zľavu na školnom a to:

l  10% mesačne zo školného na druhé dieťa /63 €/

l  20% mesačne zo školného na tretie dieťa /56 €/

 

Zákonný zástupca žiaka uhradí školné jednou z nasledovných alternatív:

l  mesačne (do 15. v mesiaci)

l  polročne (za 1.polrok do 30.9., za 2.polrok do 30.1.)

l  ročne (do 30.9.)

 

V školnom za žiaka v materskej škole SÚ zahrnuté:

l  učiteľka anglického jazyka (denne)

l  nákup základných hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov

l  návštevy ZOO klubu, divadelných predstavení, koncertov, výstav

l  Mikulášsky balíček v hodnote 3 €

 

V školnom za žiaka v MŠ NIE SÚ zahrnuté:

l  výlety, exkurzie, vzdelávacie programy, škola v prírode

 

Iné poplatky:

l jazykové učebnice, školské výlety, exkurzie, plavecký výcvik uhradí zákonný zástupca dieťaťa prevodom alebo v kancelárií  školy.                                                                                                                                                      

 

Oslobodenie od školného: 

l  v prípade vopred nahláseného mesačného ozdravovacieho pobytu dieťaťa maximálne 1 x ročne,

l  počas prerušenia prevádzky MŠ počas letných prázdnin na dobu 1 mesiaca /júl alebo august/, /možnosť umiestniť žiaka MŠ v našom zariadení OZ „Jánoško“

 

Zníženie školného:

 

l  pri počiatočnom nástupe dieťaťa do MŠ sa upraví výška mesačného školného podľa počtu zostávajúcich dní kalendárneho mesiaca

l  pre chorobu dieťaťa (požadujeme potvrdenie od pediatra) ak vymešká viac ako 50% z počtu kalendárnych dní v mesiaci, poplatok sa zníži o 25% z výšky školného maximálne 2 x do roka /1 x za ½ polrok a 2 x ½ polrok/

 

Úhrada školného:

 

l  školné je možné uhrádzať v hotovosti v kancelárii školy,

  alebo na č. účtu  IBAN SK91 0200 0000 0023 1563 5659   /VÚB/  

S platnosťou od 2. septembra  2019

 

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ – CENNÍK platný od 2.09.2019

  Desiata Obed Olovrant

Deti MŠ

0,30 €  1,90 € 0,30 €

Deti – predškoláci  –  obed (s príspevkom od štátu 1,20 €) – rodič dopláca 0,80 €  na 1 obed

Dôležité oznamy:

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred alebo najneskôr v deň absencie do 7.30 hod. ráno. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

                                                                                 

Poplatok prosíme uhradiť do 15. dňa v mesiaci v hotovosti v kancelárii školy, alebo na číslo účtu:

 IBAN SK91 0200 0000 0023 1563 5659

Ako variabilný symbol prosíme uviesť rodné číslo dieťaťa a do poznámky uviesť meno dieťaťa.