Súkromný školský klub detí je súčasťou školy. Zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania. Má funkciu výchovnú, vzdelávaciu, relaxačnú, regeneračnú, kompenzačnú a sociálnu.

Súkromný školský klub detí je medzistupňom medzi vyučovaním v škole a výchovou v rodine. Jeho hlavným poslaním je zabezpečenie pravidelnej výchovnej, vzdelávacej a záujmovej činnosti, odpočinku a rekreácie. Pri rôznych aktivitách je zabezpečený sústavný dohľad nad deťmi.

 

Program dňa v ŠKD

12.00 – 13.00   Príchod do klubu, odpočinková  činnosť

13.00 – 14.00   Rekreačná činnosť – pobyt vonku, pohybové hry, didaktické hry

14.00 – 14.30   Príprava na vyučovanie (písomná a ústna) – vzdelávacia oblasť

14.30 – 15.00  Záujmová činnosť – pravidelné striedanie tematických celkov

  • Pondelok:  Telovýchovná a športová oblasť
  • Utorok:  Prírodovedno – enviromentálna oblasť
  • Streda: Pracovno-technická oblasť
  • Štvrtok: Esteticko-výchovná oblasť
  • Piatok: Spoločensko-vedná oblasť

 

15.00 – 15.15    hygiena, olovrant

15.15 –  16.00   relaxačná činnosť – individuálne a spoločenské hry, odchod detí z ŠKD