VÍZIA

Vytváranie priaznivých podmienok a dostatok priestoru pre slobodný, prirodzený a tvorivý prejav detí.

 

CIEĽ ŠKOLY

Vytvárať u každého žiaka predpoklady pre celoživotné vzdelávanie. Tvoríme školu, ktorá podporuje osobnostný rast každého dieťaťa.

 

POSLANIE

MÚDROSŤ, SEBAREALIZÁCIA , TALENT, CTIŽIADOSTIVOSŤ SPÁJAME S CITOM A SRDCOM

 

História

Od školského roku 2007/ 2008 sme ako samostatná Súkromná základná škola s materskou školou schválená MŠ SR a zaradená do siete základných škôl v SR. Presadzujeme triedy s menším počtom žiakov /10 – 15/, pretože si myslíme, že len takto sa učiteľ môže oveľa kvalitnejšie venovať jednotlivým žiakom, pozorovať žiakov pri ich učení, lepšie poznávať ich vlastnosti, schopnosti, talent a nadanie. Žiaci v menej početných triedach majú predsa väčšie šance presadiť sa, ukázať na čo majú, čo je v nich, dostanú oveľa viac možností odpovedať a učiteľ sa im môže aj individuálne venovať. V malom kolektíve sa deti viac povzbudzujú, navzájom si pomáhajú a aj tí, s istými menšími poruchami učenia či správania, zažívajú pocit rovnocennosti.

 

Čím sa líšime od ostatných ZŠ ?

  • Škola s pokojnou a pohodovou pracovnou atmosférou, bez stresu a napätia žiakov pri učení.

 

  • Priateľské a partnerské vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi.

 

  • Dôraz na výchovu žiakov, na ich osobnostný rozvoj, na nevyhnutnú bázu vedomostí, poznatkov a informácií, na jazykové, počítačové a komunikačné zručnosti.

 

  • Aktívne zapojenie rodičov do výučby a do diania školy.

 

  • Rozvoj emocionálnej inteligencie žiakov.

 

  • Aktívna a tvorivá práca s deťmi v poobedňajšom čase – záujmová činnosť.

 

  • Odstránenie záťaže z memorovania vedomostí.

 

  • Naši žiaci v rámci ŠKD, MŠ a ZŠ môžu využívať ponuku základnej umeleckej školy, ktorá pôsobí v tej istej budove ako ZŠ s MŠ.