Mám intelektovo nadané dieťa?

 • kladie otázky, ktoré vás nútia nahliadnuť do encyklopédie alebo internetu
 • má širokú slovnú zásobu
 • vyhľadáva komunikáciu s dospelými
 • nerado sa prispôsobuje príkazom
 • chce byť stále perfektné
 • je hyperaktívne
 • máte dieťa, ktoré už v predškolskom veku vie písať, čítať alebo počítať
 • dieťa s netypickými záujmami

Čo ďalej?

Prvým krokom je vyšetrenie z pedagogicko – psychologickej poradne (PPP) a druhým krokom je potvrdenie zo špeciálno – pedagogickej poradne. Základnou filozofiou projektu PhDr. Jolany Laznibatovej, Csc. “Edukácia a RozvojIntelektovo Nadaných detí” je na základe doporučenia PPP zaradiť dieťa do triedy pre intelektovo nadaných žiakov. Ak takáto možnosť nie je, tak intelektovo nadané dieťa vychovávať a vzdelávať formou individuálnej integrácie v bežnej triede ZŠ. Tento trend je preferovaný v rozvinutých európskych štátoch. Veľkou výhodou je, že nadané deti nie sú oddelené, majú možnosť poznať ďalšie šikovné a múdre deti, ktoré nemusia byť nadané intelektovo ale napr. umelecky. Poznávajú skutočnosť, že nie všetci sa učia a chápu tak ľahko ako oni. Zúčastňujú sa vzdelávania v bežnej triede, v prípade potreby má pani učiteľka pripravené pracovné listy alebo úlohy navyše. Učitelia pracujú so žiakmi individuálne.

Prečo naša škola?

Sme škola, ktorá v plnom rozsahu spĺňa požiadavky pre integrované vzdelávanie intelektovo nadaných detí a to:
 • nižší počet žiakov v triede, maximálne 15 detí na jednu učiteľku
 • výučba angličtiny od 1. ročníka
 • slovné formy hodnotenia a sebahodnotenia žiakov
 • interaktívna tabuľa a pripojenie na internet v každej učebni
 • ročníková práca, projekty – skupinové, triedne, individuálne s ohľadom na záujmy detí
 • celé vyučovanie prebieha pomocou dialógu učiteľ – žiak.

 • učiteľ je sprievodca svetom informácií, necháva sa inšpirovať úrovňou poznatkov detí

Slovo pre rodičov

 • dieťa potrebuje citové zázemie, v ktorom zažíva pocity bezpečia a istoty nezávislé od svojich úspechov a zlyhaní
 • nie je na prvom mieste množstvo stráveného času, ale jeho kvalita
 • pre pocit istoty je dôležitá dôslednosť vo výchove, istota, že pravidlá platia
 • všímať si dieťa, aby nemuselo skúšať extrémne veci na zaujatie vašej pozornosti
 • dieťa tu nie je na to, aby naplnilo naše nezdolané ambície
 • pre dieťa sú motiváciou ciele, ktoré sú len mierne nad jeho možnosťami, lebo tie sa dajú dosiahnuť a priniesť pocit uspokojenia a zvýšenia sebadôvery
 • nízka miera nátlaku, ale vysoká miera podpory a pomoc

Aké su takéto deti?

 • vedia všetko skôr, rýchlejšie a lepšie
 • majú svoje pracovné tempo
 • nudia sa pri bežných a ľahkých úlohách, zaujíma sa o otázky neprimerané svojmu veku
 • majú svojský zmysel pre humor
 • majú poznatky z rôznych oblastí, napr. ako sú vesmír, politika a pod.
 • majú zmysel pre systematickosť, rýchlo nachádzajú najdôležitejšie fakty a príčinno-následné vzťahy
 • majú vynikajúca pamäť
 • vedia sa dobre koncentrovať
 • majú silné estetické aj morálne cítenie (zmysel pre spravodlivosť)
 • výrazná reč a bohatá slovná zásoba
 • zvýšená potreba komunikácie s dospelými
 • nezávislosť v myslení, schopnosť bojovať za svoj názor, hoci aj proti mienke väčšiny
 • väčšia sociálna uzavretosť, radšej pracujú sami, sú vo veľkej miere individualisti
 • perfekcionalisti k sebe aj okoliu, robia menej chýb, pracujú efektívnejšie
 • vytrvalí, cieľavedomí, ochotní podstúpiť námahu
 • majú radšej problémové učenie a náročné úlohy, ktoré chcú riešiť samostatne
 • obľubujú tvorivé hry so slovíčkami a originálne riešenia
 • sú intelektovo zrelšie, ale o to viac citlivejšie a zranitelnejšie
 • tresty a prísne výchovné postupy veľmi negatívne pôsobia na osobnosť nadaných detí
 • uprednostňujú partnerské vzťahy pred vzťahom nadriadený – podriadený
 • sú veľmi sebakritické, často sú nespokojné so svojimi výsledkami
 • prudké reakcie na pocity neúspechu