OZNAM: Prevádzka SZŠ s MŠ Jánoš od 22.2.2021

OZNAM: Prevádzka SZŠ s MŠ Jánoš od 22.2.2021

Vážení rodičia,od pondelka 22.2.2021 pokračujeme v prezenčnej forme vzdelávania pre deti a žiakov SZŠ s MŠ Jánoš.

Prezenčné vyučovanie žiakov a deti SZŠ s MS Jánoš je podmienené negatívnym výsledkom na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom.

Ráno 22.2.2021 pred vstupom do školy sa všetci žiaci preukážu vyplneným a podpísaným Čestným prehlásením od zákonného zástupcu (nestačí od osoby, ktorá žije v jednej domácnosti s dieťaťom, musí to byť zákonný zástupca).

Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR je oprávnený prevádzkovateľ školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19.

Všetci zákonní zástupcovia si musia ustrážiť platnosť testu a zákonný zástupca je zodpovedný za prípadné neabsolvovanie testu na COVID-19.Zákonný zástupca je povinný podávať Čestné prehlásenie každých 7 dní, vždy po pretestovaní, ako je to stanovené podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU.Čestné prehlásenie je možné podať elektronicky cez Edupage (NEPRIKLADAŤ KÓPIU NEGATÍVNEHO TESTU!), alebo v papierovej podobe, ktoré bude pripravené pri hlavnom vstupe do budovy školy alebo príloha tejto správy, ktorú si vytlačte a prinesiete ráno do školy.

Poprosím neposielať Čestné vyhlásenia do e-mailu.

Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu nedávali svoje dieťa do školy. Každé dieťa so zmenou zdravotného stavu počas pobytu v škole bude izolované v miestnosti.

Nezabudnite:Pribaľte svojmu dieťaťu rezervné ochranné rúško a hygienické vreckovky.

Zákonný zástupca žiaka, ktorý nenastúpi na prezenčné vzdelávanie, je povinný danú skutočnosť nahlásiť riaditeľke školy na e-mail: fajcakova@skolajanos.sk. Podmienky dištančného vzdelávania od 22.2.2021 zostávajú nezmenené, platia podmienky, ktoré boli zadané k 8.2.2021.

Veľmi pekne ďakujeme za porozumenie. S pozdravom Ľ. Fajčáková – r.š.