Informácie k otváraniu škôl

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č.2021/9418:1-A1810 je od 11.1.2021 prerušené prezenčné vyučovanie a nastáva dištančné vzdelávanie podľa nasledujúcej tabuľky (príloha)

Obrázok 2021-01-05 10:13:25

Link rozhodnutie: https://www.minedu.sk/data/att/18376.pdf

Ďalší postup bude upresnený podľa epidemiologickej situácie v okresne a podľa nariadení zriaďovateľa a ministerstva.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa §150 ods.8 a §161 zákona č.245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

  1. Klasifikácia – termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok je možné predĺžiť do 31.3.2021

Bližšie informácie na stránke ministerstva školstva https://www.minedu.sk/data/att/18369.pdf

V Dolnom Kubín 8.1.2021