Vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021

Vážení rodičia, prišlo nám oficiálne usmernenie k vianočným prázdninám (príloha).
ZŠ – vianočné prázdniny od pondelka 21.12.2020 do piatka 08.01.2021 – predpokladaný nástup v pondelok 11.01.2021.

MŠ – zatvorená prevádzka od stredy 23.12.2020 do piatka 08.01.2021 – predpokladaný nástup v pondelok 11.01.2021.

Ďakujeme za porozumenie. V prípade otázok píšte na fajcakova@skolajanos.sk, prípadne volajte na 0907 530 512, r.š. Fajčáková Ľ.

Znenie rozhodnutia:

Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.
Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).
Mení rozhodnutie č. 2020/18259:3-A1810 takto:
slová „č. 32/2020“ sa v celom texte rozhodnutia nahrádzajú slovami „č. 39/2020“.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie.

Branislav Gröhling

minister školstva, vedy, výskumu a športu

link: https://www.minedu.sk/data/att/18151.pdf