Prevádzkové podmienky SZŠ  Jánoš po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 v šk. roku 2020/21

Prevádzkové podmienky  SZŠ s MŠ Jánoš

po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19  – školský rok 2020/2021

Prevádzka základnej školy: otvára sa od 6.45 hod. do 16.30 hod. , pedagogický dozor je od 7.00 hod.

  • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
  • Celkový čas zdržiavania sa osoby sprevádzajúcej žiaka do školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch školy prosíme obmedziť na nevyhnutné minimum. Žiaka môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Osoba sprevádzajúca žiaka v priestoroch školy dodržiava hygienickoepidemiologické opatrenia pri príchode a odchode žiaka (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Pred vstupmi do budov sú umiestnené dezinfekcie na ruky pre všetky osoby, ktoré vstupujú do priestorov školy.
  • Žiak nemusí nosiť rúško v priestoroch školy, ale ak si to zákonný zástupca bude vyžadovať, tak môže nosiť rúško počas pobytu v škole.
  • Žiaci si v prvých dvoch týždňoch  nenosia hračky a iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia do ZŠ.

Povinnosti zákonného zástupcu

· Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

· Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška v prípade potreby(náhradné rúško dať do ochranného obalu a žiak si ho po príchode do školy umiestni v skrinke) a papierové jednorazové vreckovky.

· Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2020/2021.

· Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha č. 1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2). Tlačivá sú k dispozícií aj v kancelárií školy, poprosíme tlačiva nezabudnúť doniesť vyplnené a podpísané pri príchode do školy, pri rannom filtri odovzdať službukonajúcej pani učiteľke. Bez vyhlásenia nemôžeme žiaka vpustiť do budovy školy.

· V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí..“

Prílohy č.1 a č.2 nájdete na https://skolajanos.edupage.org/news/#news-248