Oznam – Súkromná materská škola Jánoš

Prevádzkové podmienky  SMŠ Jánoš

po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19  – školský rok 2020/2021

Súkromná materská škola Jánoš bude od 2.9.2020 otvorená od 6.00 hod.

  • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
  •  Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
  • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
  • Pred vstupmi do budov sú umiestnené dezinfekcie na ruky pre všetky osoby, ktoré vstupujú do priestorov školy.
  • Dieťa nemusí nosiť rúško v priestoroch  materskej školy, ale ak si to zákonný zástupca bude vyžadovať, tak môže nosiť rúško počas pobytu v škole.
  • Deti si v prvých dvoch týždňoch  nenosia hračky a iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia do MŠ.

Povinnosti zákonného zástupcu

 · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška v prípade potreby(náhradné rúško dať do ochranného obalu po príchode do MŠ ho umiestnite v skrinke) a papierové jednorazové vreckovky.

· Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2020/2021.

· Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.

· Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

· Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie (príloha č. 1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2). Tlačivá sú k dispozícií aj v kancelárií školy, poprosíme tlačiva nezabudnúť doniesť vyplnené a podpísané pri príchode do materskej školy, pri rannom filtri odovzdať službukonajúcej pani učiteľke. Bez vyhlásenia nemôžeme dieťa vpustiť do budovy školy.

· V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.“

Prílohy č.1 a č.2 nájdete na https://skolajanos.edupage.org/news/#news-248