Oznam

Vážení rodičia,
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákonač. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol, že mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania;riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakovprostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Plné znenie Rozhodnutia link: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/

Ďakujeme za porozumenie. S pozdravom riaditeľlka školy Mgr. Ľ. Fajčáková