OZNAM: Usmernenie z MŠVVaŠ SR – koronavírus

OZNAM: Usmernenie z MŠVVaŠ SR – koronavírus

V súvislosti so šírením uvedeného vírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia:

V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

V prípade že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

 ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi, v” v prípade že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie, v prípade že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť že osoba ostane v domácej karanténe,  v prípade že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte je potrebné postupovať obdobne.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí, s potvrdením výskytom koronavírusu.

Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a intenáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

 pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,  vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť .

Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku, V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia. Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

V prípade potreby a zodpovedania ďalších otázok môžete kontaktovať CALLL centra úradu verejného zdravotníctva, ktoré pracujú v nepretržitej prevádzke.

Kontakty prístupné pre verejnosť;

Urad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky          – 0917 222 682 novykoronavirus@uvzsr.sk